Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konkurencja > Kontrola koncentracji > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Dla jakich koncentracji właściwy jest Prezes UOKiK, a dla których Komisja Europejska?

  Zasadniczym warunkiem, który przesądza o właściwości Komisji Europejskiej, jest „wymiar wspólnotowy” danej koncentracji. Dotyczy to generalnie transakcji, w których łączny światowy obrót wszystkich uczestników koncentracji wynosi ponad 5 mld euro, a łączny obrót przypadający na Unię, każdego z co najmniej dwóch uczestników koncentracji, wynosi więcej niż 250 mln euro. Należy pamiętać, że w tym zakresie obowiązują bezpośrednio na terytorium wszystkich państw członkowskich przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie unijne w sprawie połączeń) - 3 2004 R 0139, Dz. U UE L 024, 29/01/2004. 

  Z kolei Prezes UOKiK właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wysokość obrotu przedsiębiorców nie przekroczyła wyżej wymienionych wartości. (art. 1 ust. 2 w zw. z art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 184, dalej „uookik”)

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Jakie decyzje może wydać Prezes UOKiK w sprawach dotyczących koncentracji przedsiębiorców?

  Prezes UOKiK może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na dokonanie koncentracji albo zakazać jej przeprowadzenia.

  Wyrażenie bezwarunkowej zgody następuje zawsze wtedy, gdy planowana koncentracja nie ograniczy istotnie konkurencji na rynkach właściwych, a w szczególności gdy, w wyniku transakcji, nie powstanie lub nie umocni się pozycja dominująca na rynku. (art. 18 uookik)

  Warunkowa zgoda podejmowana jest w przypadku, gdy zgłoszona koncentracja powoduje istotne ograniczenie konkurencji, ale na skutek jej modyfikacji poprzez spełnienie przez przedsiębiorców określonych warunków do takiego ograniczenia konkurencji nie dojdzie. Mocą takiej decyzji Prezes Urzędu może nakazać spółce np.: zbycie majątku lub jego części, wyzbycie się kontroli nad określonym przedsiębiorcą (np. przez sprzedaż akcji lub udziałów). UOKiK wyznacza przedsiębiorcy termin na spełnienie tych warunków oraz nakłada obowiązek składania informacji o stanie ich realizacji. (art. 19 ust. 1 i uat. 2 uookik). 

  Zakaz dokonania koncentracji następuje w przypadku stwierdzenia, że spowodowałaby ona istotne ograniczenie konkurencji na rynkach właściwych, a w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie się pozycji dominującej (art. 20 ust. 1 uookik)..

  Prezes UOKiK może wydać zgodę na koncentrację przedsiębiorców pomimo powstania lub wzmocnienia pozycji dominującej przedsiębiorcy. Może do niej dojść w przypadku, gdy połączenie to będzie skutkowało rozwojem ekonomicznym lub postępem technicznym oraz gdy wywrze pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą w kraju (art. 20 ust. 2 uookik).

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Jak obliczać wysokość obrotów na potrzeby spraw z zakresu koncentracji?

  Szczegółowe wyjaśnienia nt. zasad obliczania obrotów na potrzeby spraw z zakresu koncentracji znajdą Państwo w Wyjaśnieniach oraz na schemacie obliczania obrotów grupy kapitałowej.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Jaki jest numer konta, na które należy wnieść opłatę od wniosku zgłoszenia zamiaru koncentracji?

  Wysokość opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji wynosi obecnie 15.000 zł. Opłata ta powinna zostać uiszczona przez zgłaszającego przedsiębiorcę w gotówce do kasy lub na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Prezesa Urzędu – obecnie jest to: I Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 02-013 Warszawa. Numer konta na które należy uiścić opłatę można zatem uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

  Rozpatrywanie wniosku jest dwuetapowe, a czas trwania postępowania uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy.

  W przypadku spraw niewymagających przeprowadzenia badania rynku i nie budzących wątpliwości co do braku ich negatywnego wpływu na rynek, wynosi on 1 miesiąc (pierwszy etap). Do drugiego etapu przechodzą sprawy skomplikowane i wymagające dalszej analizy rynku. Wówczas termin rozpatrzenia wydłuża się o kolejne 4 miesiące i ewentualnie dodatkowy czas, w którym UOKiK oczekuje na dodatkowe informacje i dokumenty (art. 96 uookik).

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Czy treść decyzji warunkowej podlega utajnieniu?

  W przypadku wydania decyzji warunkowej, np. zobowiązującej przedsiębiorcę do zbycia części majątku, może on wnioskować o utajnienie informacji nt. terminu, w jakim przedsiębiorca ma spełnić określony warunek (art. 19 ust. 4 uookik).

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Jakie korzyści daje wprowadzenie instytucji competition concern?

  W trakcie postępowania Urząd poinformuje przedsiębiorcę o swoich zastrzeżeniach dotyczących antykonkurencyjnych skutków planowanej transakcji. Dzięki temu pozna on kierunek rozstrzygnięcia i będzie miał możliwość odniesienia się do stanowiska Urzędu przed wydaniem ostatecznej decyzji (art. 96a ust. 3 i ust. 4).

Do góry