Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Produkty > Nadzór rynku > Obowiązki przedsiębiorcy

Obowiązki przedsiębiorcy

Za producenta uznaje się każdą osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która projektuje i wytwarza wyrób, albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem.

Dotyczy to również składania, pakowania, przetwarzania lub umieszczania etykiety na gotowych produktach w celu ich umieszczenia na rynku pod własnym imieniem/nazwą.

Producent przyjmuje na siebie pełną i ostateczną odpowiedzialność za swój wyrób. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, musi on zachować kontrolę nad procesem produkcyjnym, ponieważ odpowiada za zgodność produktu z wymaganiami. Zlecenie części lub całości prac nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za wyrób.

W fazie projektowania i produkcji producent jest odpowiedzialny między innymi za:

  • podjęcie działań gwarantujących, że proces wytwarzania zapewniał zgodność wyrobu ze wszystkimi wymaganiami, mającymi zastosowanie do danego wyrobu,
  • jeżeli wymaga tego dany akt prawny – zaangażowanie w ocenę zgodności niezależnej jednostki mającej odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia badań produktu lub oceny i zatwierdzenia systemu jakości (tzw. jednostki notyfikowanej),
  • opracowanie dokumentacji technicznej,
  • umieszczenie na towarze oznakowania CE,
  • sporządzenie deklaracji zgodności.

Wymagania są ustalane w celu przeciwdziałania zagrożeniom, jakie produkt może powodować z uwagi na swoje właściwości fizyczne i chemiczne (odporność mechaniczna lub fizyczna, palność, właściwości chemiczne lub elektryczne, radioaktywność itp.). Niektóre wymagania dotyczą też materiałów, z jakich wyrób powinien być wykonany, sposobu jego konstruowania i procesu produkcji. Szczegółowe parametry prezentujące jak należy spełnić dane wymaganie, są określone w normach zharmonizowanych (wykaz aktualnych norm zharmonizowanych z poszczególnymi aktami prawnymi).

Procedura oceny zgodności z wymaganiami różni się w zależności od wyrobu. Dla wielu produktów jest bardzo prosta, ale urządzenia o skomplikowanej konstrukcji, których użytkowanie może się wiązać z większym zagrożeniem dla życia lub zdrowia konsumentów, przechodzą bardziej złożoną procedurę oceny zgodności.

Jednym z podstawowych obowiązków producenta jest sporządzenie dokumentacji technicznej wyrobu. Powinna ona zawierać informacje o projekcie, sposobie wytwarzania i działaniu oraz sprawozdania z badań potwierdzających spełnianie deklarowanych wymagań. Dokumentacja taka z reguły musi być przechowywana przez co najmniej dziesięć lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza.

Do obowiązków producenta należy również sporządzenie deklaracji zgodności, w której na własną odpowiedzialność deklaruje, że jego wyrób jest zgodny z wymaganiami zharmonizowanymi mającymi zastosowanie. Przepisy wprowadzające do prawa polskiego poszczególne dyrektywy określają informacje, jakie powinna zawierać deklaracja zgodności (np. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. ws. wymagań dla zabawek – Dz. U. z 2019 r. poz. 1816) lub elementy deklaracji są wskazane w bezpośrednio stosowanych rozporządzeniach unijnych (np. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016 r., str. 51). Deklarację należy udostępnić organom nadzoru rynku na ich żądanie, ponadto niektóre dyrektywy wymagają dołączenia jej do wyrobu (np. powinna być dołączana do maszyn i środków ochrony indywidualnej).

Pozytywny wynik oceny zgodności z wymaganiami uprawnia producenta do umieszczenia na wyrobie symbolu CE.

Do góry