Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Produkty > Jakość paliw > Opis systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Opis systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Opis systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw - paliwa ciekłe

  System monitorowania i kontrolowania jakości paliw funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Został utworzony w celu umożliwienia wywiązania się przez Polskę z obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

  Podstawę prawną systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stanowi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2019 poz. 660). Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009 r., str. 88).

  Celem systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest monitorowanie pod względem statystycznym jakości paliw wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sporządzenie raportu dla Komisji Europejskiej, a także eliminowanie oraz przeciwdziałanie transportowaniu, magazynowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także gromadzeniu w stacjach zakładowych paliw, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa.

  Zarządzającym systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, natomiast kontrole jakości paliw prowadzi Inspekcja Handlowa.

  Dla wyodrębnienia działań kontrolnych prowadzonych w celu przygotowania raportu dla Komisji Europejskiej wprowadzono nazwę „europejska część systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw”, która odnosi się wyłącznie do wylosowanych stacji paliwowych oraz zakładowych. W ramach tzw. europejskiej części systemu kontroli podlegają benzyny (bezołowiowe RON 95 i RON 98), olej napędowy oraz biopaliwa ciekłe, tj. olej napędowy z zawartością 20% estrów (B20) i ester metylowy kwasów tłuszczowych stanowiący samoistne paliwo (B100) dostępne na stacjach paliwowych i zakładowych.

  Natomiast w ramach tzw. pozostałych kontroli, prowadzonych w celu wyeliminowania z rynku paliw niespełniających wymagań jakościowych, kontrolą objęto cały łańcuch dystrybucji paliw tj. od wytwórców, magazynujących, transportujących paliwa poprzez bazy paliwowe i hurtownie, aż do stacji paliwowych. Podmioty do kontroli są zarówno losowane jak i wybierane na podstawie informacji o paliwie niewłaściwej jakości lub okoliczności wskazujących na możliwość występowania paliwa niewłaściwej jakości.

  W ramach tzw. pozostałych kontroli badaniom podlegają następujące gatunki paliw:

  • benzyny (bezołowiowe RON 95 i RON 98),
  • olej napędowy,
  • biopaliwa ciekłe (B20 i B100),
  • gaz skroplony (LPG),
  • sprężony gaz ziemny (CNG),
  • lekki olej opałowy.

  Kontrolowani są następujący przedsiębiorcy:

  • producenci paliw,
  • przedsiębiorcy magazynujący paliwa,
  • hurtownie paliw,
  • stacje paliwowe i zakładowe (w zakresie wszystkich dostępnych gatunków paliw, określonych w przepisach prawa),
  • właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów,
  • rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek,
  • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (wyłącznie na wniosek Policji lub w toku czynności wykonywanych przez Policję),
  • przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.

  W pobieranych próbkach paliw badane są wszystkie lub niektóre parametry określone w rozporządzeniach w sprawie wymagań jakościowych dla poszczególnych gatunków paliw.

  Zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw określa minimalne liczby przedsiębiorców podlegających kontroli. Jednak podjęcie kontroli możliwe jest także w przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliw lub zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości paliw (w praktyce oznacza to skargi kierowców, informacje z Policji i CBŚ, wyniki poprzednich kontroli). Ponadto w przypadkach, gdy kontrola na stacji paliw wykaże, że paliwo nie spełniało wymagań jakościowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów niezwłocznie wyznacza do kontroli dostawcę tego przedsiębiorcy, u którego stwierdzono paliwo niewłaściwej jakości.

  Badania prób paliw pobieranych podczas kontroli są wykonywane przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

  W przypadku, gdy kontrolowane paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zobowiązuje kontrolowanego przedsiębiorcę, w drodze decyzji administracyjnej, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

  Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, kontroli podlegają również przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych lub zakładowych w zakresie spełniania obowiązków, takich jak:

  • wprowadzania do obrotu na stacji paliwowej lub zakładowej benzyny silnikowej z zawartością do 5% bioetanolu (tzw. E5) przy jednoczesnym wprowadzaniu do obrotu na tej stacji benzyny silnikowej z zawartością od 5% do 10% bioetanolu (tzw. E10) (art. 9b ust. 1 ustawy),
  • oznakowania dystrybutorów, w których oferowane są benzyny silnikowe z zawartością od 5% do 10% bioetanolu (tzw. E10), poprzez sprawdzenie, czy na dystrybutorze znajduje się informacja umożliwiająca identyfikację tego paliwa wraz z procentowym określeniem ilości biokomponentu w tym paliwie (art. 9b ust. 2 pkt 1 ustawy) oraz czy znajduje się informacja dotycząca upewnienia się przez konsumenta, czy oferowane paliwa mogą być stosowane w używanym przez niego silniku (art. 9b ust. 2 pkt 2 ustawy),
  • oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych lub zakładowych do paliw ciekłych zawierających dodatki metaliczne, które powinny być oznakowane poprzez umieszczenie na nich informacji o treści: „Zawiera dodatki metaliczne” (art. 9c ustawy).

  UOKiK jest odpowiedzialny za sporządzenie raportów dla: 

  • Komisji Europejskiej (do 31 sierpnia) dotyczących:
   • jakości paliw ciekłych oraz jakości biopaliw ciekłych;
   • zawartości siarki w lekkim oleju opałowym, w ciężkim oleju opałowym (na podstawie danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska), w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej (na podstawie danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska), w paliwach żeglugowych stosowanych w statkach morskich (na podstawie raportów sporządzanych przez Dyrektorów Urzędów Morskich). 
  • Rady Ministrów (do 31 lipca) dotyczącego:
   • jakości paliw ciekłych, jakości biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG) oraz sprężonego gazu ziemnego (CNG).

  Kary:

  Za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub lekkiego oleju opałowego niespełniających wymagań jakościowych ustawa przewiduje kary grzywny następującej wysokości:

  • od 50 tys. do 500 tys. zł (lub karę pozbawienia wolności do lat 3)
  • od 100 tys. do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, jeżeli paliwo stanowi mienie znacznej wartości
  • od 10 tys. do 25 tys. zł w przypadku mniejszej wagi
  • od 25 tys. do 250 tys. zł za działania nieumyślne

  Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw przewiduje się następujące kary grzywny dla:

  • rolnika wytwarzającego na własny użytek biopaliwa ciekłe niespełniające wymagań jakościowych określonych w ustawie,
  • właściciela lub użytkownika wybranej floty wprowadzającego do obrotu biopaliwo ciekłe stosowane w tej flocie,
  • właściciela lub użytkownika wybranej floty stosującego bez zgłoszenia biopaliwo ciekłe niespełniające wymagań jakościowych,
  • przedsiębiorcy stosującego ciężki olej opałowy niespełniający wymagań jakościowych,
  • przedsiębiorcy stosującego olej do silników statków żeglugi śródlądowej niespełniający wymagań jakościowych.

  Zgodnie z ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw przewiduje się następujące kary pieniężne dla:

  • przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biopaliw ciekłych, przeznaczonych dla wybranych flot magazynującego biopaliwo w zbiorniku nieoznakowanym w sposób określony w ustawie,
  • przedsiębiorcy zaopatrującego wybraną flotę w biopaliwo ciekłe z dystrybutora nieoznakowanego w sposób właściwy,
  • przedsiębiorcy nie wykonującego obowiązku informowania Prezesa UOKiK o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,
  • przedsiębiorcy nie zamieszczającego na stacji paliwowej lub stacji zakładowej
   w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji,
  • przedsiębiorcy, wprowadzającego do obrotu benzyny silnikowe z zawartością od 5% do 10% bioetanolu z dystrybutora nieoznakowanego w sposób właściwy,
  • przedsiębiorcy, wprowadzającego do obrotu benzyny silnikowe z zawartością dodatków metalicznych z dystrybutora nieoznakowanego w sposób właściwy.

  W powyższych przypadkach, jeśli w trakcie kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, karę pieniężną w wysokości 5 000 zł nakłada Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla miejsca przeprowadzenia kontroli, w drodze decyzji administracyjnej.

  W przypadku natomiast stwierdzenia w trakcie kontroli, iż przedsiębiorcy nie wykonują obowiązku wprowadzania do obrotu na stacji paliwowej lub zakładowej benzyny silnikowej z zawartością do 5% bioetanolu przy jednoczesnym wprowadzaniu do obrotu na tej stacji benzyny silnikowej z zawartością od 5% do 10% bioetanolu, wysokość kary pieniężnej wynosi 10% przychodu uzyskanego z wprowadzonych do obrotu na tej stacji benzyn silnikowych w okresie 30 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. Karę wymierza także Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla miejsca przeprowadzenia kontroli, w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Opis systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw - paliwa stałe

  Podstawę prawną systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stanowi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2019 poz. 660).

  Zarządzającym systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, natomiast kontrole jakości paliw prowadzi Inspekcja Handlowa.

  Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw dotyczy kontroli paliw stałych, które zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy o systemie monitorowania są przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w zakresie:

  Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, kontroli podlegają przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu paliwo stałe w zakresie spełniania obowiązków, takich jak:

  • przestrzegania przez przedsiębiorców wprowadzających paliwa stałe do obrotu obowiązku wystawiania dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań jakościowych (świadectwa jakości) oraz przekazywania kopii świadectwa jakości każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe.
  • przestrzegania przez przedsiębiorców wprowadzających paliwa stałe do obrotu obowiązków, o których mowa w art. 6b ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, tj. przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwa, które zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy o systemie monitorowania są przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW oraz z przeznaczeniem innym niż określone w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy, przechowuje kopie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie instalacji spalania innej niż o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży paliwa stałego oraz kopie faktur VAT wystawionych na rzecz podmiotów, które nabyły paliwo stałe, przez okres 5 lat licząc od dnia ich przekazania.
  • przestrzegania przez przedsiębiorców wprowadzających paliwa stałe do obrotu zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, o których mowa w art. 7 ust. 7a ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych, tj.:
   • mułów i flotokoncentratów oraz dowolnych mieszanin paliw z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego,
   • niespełniających wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu
    w sprawie wymagań jakościowych,
   • niesortowanych,
   • paliw stałych dla których nie wystawiono świadectwa jakości.

  Przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliw stałych, które są przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW wystawia dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych zwany „świadectwem jakości”..

  Kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe jest przekazywana każdemu podmiotowi, który nabywa paliwo stałe. Świadectwo jakości jest przechowywane przez przedsiębiorcę przez okres 2 lat, licząc od dnia jego wystawienia (art. 6c ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw).

   

  Świadectwo jakości, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wzoru świadectwa jakości dla paliw stałych zawiera:

  1. oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, jego siedziby i adresu;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego;
  3. indywidualny numer świadectwa jakości;
  4. określenie rodzaju paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości;
  5. wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
  6. wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
  7. informację o wymaganiach jakościowych dla paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
  8. oświadczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych;
  9. oznaczenie miejsca i datę wystawienia świadectwa jakości;
  10. podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości albo osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

  Świadectwo jakości paliw stałych powinno zawierać informacje, o których mowa powyżej i zostać wypełnione zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1892).

   

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890), określa wymagania jakościowe dla następujących gatunków paliw stałych, które mogą być wprowadzane do obrotu:

  • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ÷ 200 mm: kęsy, kostka, kostka I, kostka II),
  • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 ÷ 80 mm: orzech, orzech I, orzech II),
  • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (sortymenty średnie o wymiarze ziarna 5 ÷ 40 mm: groszek, groszek I, groszek II),
  • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (paliwa stałe o wymiarze ziarna 5 ÷ 31,5 mm: ekogroszek),
  • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (kwalifikowane paliwa stałe o wymiarze ziarna 3 ÷ 31,5 mm: ekomiał),
  • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III),
  • węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (antracyt),
  • paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego,
  • paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego.
    

  W pobieranych próbkach paliw badane są parametry określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. z 2018 poz. 1890) oraz zgodność parametrów zadeklarowanych przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwa stałe na świadectwie jakości ze stanem faktycznym.

  Zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw określa minimalne liczby przedsiębiorców podlegających kontroli. Jednak podjęcie kontroli możliwe jest także w przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej jakości paliw lub zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości paliw (w praktyce oznacza to skargi od konsumentów, informacje z Policji i CBŚ, wyniki poprzednich kontroli).

  Pobór i badania prób paliw stałych pobieranych podczas kontroli są wykonywane przez laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na podstawie umowy zawartej przez Zarządzającego systemem.

  W przypadku, gdy kontrolowane paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych lub wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne z parametrami wskazanymi w świadectwie jakości, Prezes UOKiK, jako Zarządzający systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zobowiązuje kontrolowanego przedsiębiorcę, w drodze decyzji administracyjnej, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki paliwa stałego przeznaczonej do badań i badań próbki kontrolnej oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów ich pobrania.

   

  Kary:

  Ten kto wprowadza do obrotu paliwa stałe, tj.:

  • muły i flotokoncentraty oraz dowolne mieszaniny paliw z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego,
  • niespełniające wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,
  • niesortowane,

  podlega grzywnie od 50 000 zł do 500 000 zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3.
   

  Jeżeli paliwa stałe stanowią mienie znacznej wartości, sprawca podlega grzywnie od 100 000 zł do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

  Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej działa nieumyślnie, podlega grzywnie od 25 000 zł do 250 000 zł. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie od 10 000 zł do 25 000 zł.

  Dodatkowo kto uniemożliwia lub utrudnia inspektorowi przeprowadzenie kontroli lub usuwa paliwa stałe zabezpieczone w wyniku kontroli, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Ponadto, za niespełnianie poniższych wymagań tj.,:

  • niewystawiania świadectwa jakości,
  • wystawiania świadectwa jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym,
  • nieprzekazywania kopii świadectwa jakości podmiotowi, który nabywa paliwo stałe,
  • nieprzechowywania kopii zaświadczeń i innych dokumentów (art. 6b ust. 1 ww. ustawy) przez przedsiębiorcę wprowadzającego do obrotu paliwo stałe przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW oraz z przeznaczeniem innym niż wskazane powyżej,

  ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw przewiduje się kary grzywny następującej wysokości:

  1. od 10 000 zł do 25 000 zł – w przypadku gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa stałego nie przekracza kwoty 200 000 zł,
  1. od 25 001 zł do 100 000 zł – w przypadku gdy wartość wprowadzanego do obrotu paliwa stałego przekracza kwotę 200 000 zł.

  Karę pieniężną, w przypadkach o których mowa powyżej, wymierza wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli w drodze decyzji.

   

Do góry