Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w UOKiK

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym przedstawiamy informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [SCODE]aW9kQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE].

Cele przetwarzania danych osobowych

Prezes UOKIK przetwarza dane osobowe w celu ochrony konkurencji i konsumentów, monitorowania pomocy publicznej, zapobiegania zatorom płatniczym, weryfikowania bezpieczeństwa produktów, jakości paliw, nadzoru rynku, w tym zgodności CE, ochrony przed przewagą kontraktową w rolnictwie, koordynacji działań kontrolnych wykonywanych przez Inspekcję Handlową - dotyczących przedsiębiorców działających w zakresie produkcji, handlu i usług.

Podstawy przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Prezesie UOKiK, wynikający z ustaw nakładających zobowiązanie realizacji konkretnego zadania (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz wielu innych aktów prawnych, regulujących kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowy wykaz aktów prawnych znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce Prawo.

Podstawą przetwarzania danych jest również wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej UOKiK (art. 6 ust. 1 lit e) RODO).

Dane mogą być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania jej w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji publicznej, podmiotów wymiaru sprawiedliwości (sądy), organów, do których należy wykrywanie przestępstw (policja i prokuratura) oraz innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Okres przetwarzania danych

Okres przechowywania danych osobowych jest zgodny z terminami przechowywania dokumentacji archiwalnej określonymi w instrukcji kancelaryjnej UOKiK, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W pozostałych przypadkach dane osobowe przechowuje się nie dłużej niż jest to potrzebne do zrealizowania celu przetwarzania lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także z innych źródeł, np. publicznie dostępnych (rejestrów publicznych), od organów administracji publicznej, innych podmiotów oraz osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych

Co do zasady, kategorie przetwarzanych danych osobowych stanowią imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. W szczególnych przypadkach stanowią one inne kategorie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uprawnionym przypadku prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia: 2018-06-25 10:27
Zatwierdził: Szymon Jajko
Data udostępnienia: 2020-02-07 13:40
Wprowadził: Tomasz Nastulak

Do góry