Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konkurencja > Kontrola koncentracji > Częste błędy we wnioskach

Częste błędy we wnioskach

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Brak obrotu na terytorium RP

  Informacje na temat obrotu uczestników koncentracji na terytorium Polski są niezbędne do oceny i ustalenia czy zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w zgłoszeniu

  Zdarza się, że przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia przedstawia w różnych rozdziałach lub załącznikach WID-u dane lub informacje, które są ze sobą sprzeczne. Wymaga to ich weryfikacji przez Prezesa UOKiK, co z kolei niepotrzebnie wpływa na przedłużenie postępowania (opóźnia wydanie decyzji).

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Brak faktycznego, czyli rzeczywiście prowadzonego przedmiotu działalności uczestników koncentracji

  We wniosku zgłoszenia zamiaru koncentracji należy podać przedmiot faktycznie prowadzonej działalności przez uczestników koncentracji (pkt 1.1.3. i 1.3.3. WID). W praktyce zgłaszający często podają zamiast przedmiotu faktycznie prowadzonej działalności pełną działalność statutową.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Brak skróconego opisu zamiaru koncentracji lub sporządzenie go w sposób nieprawidłowy

  Wraz z wnioskiem zgłoszeniowym w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorca powinien złożyć również skrócony opis planowanej koncentracji (pkt II Wprowadzenia do WID). Opis ten powinien być sporządzony w taki sposób, aby wynikało z niego z jakim rodzajem koncentracji mamy do czynienia, a także jakie podmioty są uczestnikami takiej koncentracji i do jakich grup kapitałowych należą. Konieczne jest również wskazanie obszarów działalności przedsiębiorców uczestniczących w tej koncentracji. Opis ten powinien być ponadto zredagowany tak, aby nie zawierał informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Skrócony opis koncentracji przygotowany zgodnie z wymogami WID powinien być złożony również w wersji elektronicznej np. na płycie CD, DVD, innym elektronicznym nośniku danych lub przesłany pocztą elektroniczną na adres [SCODE]a29uY2VudHJhY2plQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] lub [SCODE]ZGtrQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]). W praktyce zgłaszający często ograniczają się do wskazania jedynie opisu transakcji z pominięciem pozostałych informacji. Częstym przypadkiem jest również nie nadesłanie skrótowego opisu w formie elektronicznej.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Lapidarne i ogólnikowe podawanie przyczyn, celów gospodarczych i przewidywanych skutków koncentracji dla jej uczestników, konkurentów i konsumentów

  W zgłoszeniu zamiaru koncentracji strona jest zobowiązana do podania szczegółowego opisu zamierzonej koncentracji, który obejmuje m.in. wskazanie formy koncentracji, przyczyn i celów koncentracji, przewidywanych skutków koncentracji oraz jej wpływu na rynek właściwy (Rozdział II WID). W związku z tym, że są to informacje istotne do oceny koncentracji powinny one zostać przedstawione w sposób dokładny i wyczerpujący bez względu na to, czy koncentracja wywiera wpływ na jakikolwiek rynek właściwy.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Brak pełnomocnictwa lub opłaty za pełnomocnictwo

  Jeżeli strona działa przez pełnomocnika do wniosku zgłoszenia zamiaru koncentracji powinno zostać doręczone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Należy pamiętać, że udzielić pełnomocnictwa może jedynie osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji. Dla oceny czy pełnomocnik został należycie umocowany konieczne jest wykazanie tego przez przedsiębiorcę, np. poprzez załączenie stosownych dokumentów wskazujących na zasady reprezentacji oraz na konkretne osoby uprawnione do reprezentacji (w praktyce strona lub jej pełnomocnik powinni więc załączyć również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego). Łącznie z pełnomocnictwem należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty skarbowej (obecnie jest to 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa), która powinna być uiszczona w kasie lub na rachunek organu podatkowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Opłata jest naliczana od każdego pełnomocnictwa. W przypadku ustanowienia przez stronę więcej niż jednego pełnomocnika należy uiścić odpowiednią wielokrotność wskazanej powyżej kwoty.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Brak sprawozdań finansowych

  Zgłaszający zamiar koncentracji powinien załączyć do wniosku kopie rocznych zatwierdzonych sprawozdań finansowych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji z ostatniego roku (pkt 6.4 WID). Jeżeli przedsiębiorcy dysponują sprawozdaniami skonsolidowanymi, powinni takie sprawozdania przedstawić, jeżeli ich natomiast nie posiadają powinni przedstawić sprawozdania finansowe odrębnie dla każdego podmiotu z grupy. W przypadku nie dysponowania przez przedsiębiorcę sprawozdaniem finansowym za ostatni rok obrotowy zobowiązany jest on przedstawić wiarygodne dane szacunkowe w zakresie wyników finansowych za ten rok oraz wyjaśnić przyczynę nieprzedłożenia sprawozdania. Brakujące sprawozdanie finansowe należy niezwłocznie dostarczyć, jeżeli zostanie ono sporządzone w trakcie postępowania.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Brak formy elektronicznej zgłoszenia

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji powinno zostać doręczone do UOKiK zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) jak również w wersji elektronicznej (np. na płycie CD, DVD, innym elektronicznym nośniku danych lub przesłane pocztą elektroniczną na adres [SCODE]a29uY2VudHJhY2plQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] lub [SCODE]ZGtrQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]). Pisma składane przez przedsiębiorcę w toku postępowania, stanowiące uzupełnienie zgłoszenia zamiaru koncentracji, również powinny być składane dodatkowo w wersji elektronicznej.

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Brak poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem lub brak tłumaczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym

  Dowodem z dokumentu w postępowaniu przed Prezesem Urzędu może być tylko oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona przez organ administracji publicznej, notariusza, adwokata, radcę prawnego lub upoważnionego pracownika przedsiębiorcy. Należy pamiętać, iż jeżeli jest przedkładana kopia dokumentu, poświadczona powinna być odrębnie każda z jej stron. Ponadto jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym, należy przedłożyć także poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski tego dokumentu albo jego części mającej stanowić dowód w sprawie.

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Bezzasadne wnioski o ograniczenie dostępu do akt sprawy

  Informacje dostarczone w trakcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji mogą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa. Jako tajemnica przedsiębiorstwa traktowane są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z orzecznictwa wynika, że za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się np. udziały rynkowe, dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu, deklaracje podatkowe, dane zawarte w sprawozdaniu finansowym (obrazują zarówno aktywa, jak i pasywa oferentów, dochód, zyski, koszty działalności, straty, zobowiązania finansowe), informacje na temat rabatów oraz formuły cenowe.

  W praktyce dochodzi do nadużywania prawa do składania wniosków o ograniczenie dostępu do akt postępowania, np. poprzez żądanie utajnienia całości dokumentów, podczas, gdy tajemnicą jest jedynie fragment dokumentu lub też uznawanie za tajemnicę przedsiębiorstwa danych powszechnie dostępnych lub niepodlegających utajnieniu np. wskazywanie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji ogólnodostępnych, np. przedmiotu działalności uwidacznianego na stronie internetowej przedsiębiorcy.

Do góry