Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Uwaga! To jest strona archiwalna UOKiK. Aktualna strona znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Petycje

Petycje

Podstawa prawna

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

 

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym;
 • podmiotu wnoszącego petycję;
 • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Jak złożyć petycję

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycji nie składa się telefonicznie.

Petycji nie składa się ustnie do protokołu.

Petycję można złożyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w jeden z następujących sposobów:

 • przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

 • złożyć osobiście w kancelarii ogólnej UOKiK codziennie w godzinach 8:15 - 16:15,
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP,
 • przesłać faksem pod numer: 22 826 11 86,

 

Wymagania formalne petycji:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji (Prezes UOKiK);
 • wskazanie przedmiotu petycji;

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

Jeśli petycja nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego, a także jego adresu zamieszkania (siedziby) oraz adresu do korespondencji, Prezes UOKiK pozostawi ją bez rozpatrzenia.


Termin na rozpatrzenie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeśli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Prezes UOKiK rozpatruje ją w zakresie swojej właściwości i przekaże niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia) do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.

Jeśli Prezes UOKiK nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przekazuje ją niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia) do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym podmiot wnoszący petycję.


 

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

  Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), dotyczącym corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że Prezes Urzędu w 2020 r. rozpatrzył petycje, zgodnie z poniższym zestawieniem.

  Petycje rozpatrzone w 2020 roku

  Nr petycji

  Data wpływu

  Przedmiot petycji

  Sposób załatwienia –

  stanowisko Prezesa Urzędu

  Termin załatwienia

  29.

  26.02.2020 r.

  Dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. –
  o kredycie konsumenckim w zakresie formy zawarcia umowy.

  Wprowadzenie do ustawy o kredycie konsumenckim obowiązku określenia w umowie o kredyt sposobu w jaki zostanie stwierdzona tożsamość konsumenta, powodowałoby przyjęcie przepisu, który w zakresie elementów umowy o kredyt konsumencki odbiega od rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2008/48/WE, co mogłoby zostać uznane za naruszenie dyrektywy 2008/48/WE – stąd rozważenie innych rozwiązań przeciwdziałających skutkom tzw. „kradzieży tożsamości”.

  UOKiK uczestniczy w pracach powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji grupy roboczej zajmującej się problematyką kradzieży tożsamości.

  26.05.2020 r.

  30.

  26.02.2020 r.

  Dotyczy podwyżek opłat za odpady komunalne.

  Prezes UOKiK nie jest organem właściwym co do oceny
  i rozstrzygnięcia kwestii legalności, gospodarności i rzetelności działań Gminy Iłowa na rynku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

  W Ministerstwie Klimatu trwają prace nad wprowadzeniem na polski rynek systemu kaucyjnego na butelki z tworzyw sztucznych.

  17.04.2020 r.

  31.

  2.10.2020 r.

  Dotyczy podjęcia działań kontrolnych kotłów na paliwa ciekłe, w szczególności kotłów do spalania olejów odpadowych.

  Obecnie Inspekcja Handlowa nie posiada uprawnień do kontroli sprzedaży na terenie Polski przedmiotowych nagrzewnic,
  w szczególności z uwagi na sposób ich wykorzystania lub oferowania do sprzedaży.

  Prezes UOKiK wystąpił do Ministra Klimatu z wnioskiem
  o uregulowanie tego obszaru, w szczególności poprzez określenie wymagań w zakresie obrotu tymi wyrobami.

  30.11.2020 r.

  32.

  30.10.2020 r.

  Naruszenie zasad konkurencji w związku
  z zasadami wprowadzania do obrotu tymczasowych barier drogowych

  Brak jest podstaw do podjęcia kroków formalnych przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji
  i konsumentów.

  20.01.2021 r.

  Łącznie w 2020 r. do UOKiK wpłynęło 12 pism - petycji, z czego:

  • 3 rozpatrzono jako petycje w 2020 r., a 1 w 2021 r.;
  • 5 zostało przekazanych zgodnie z właściwością do innego organu;
  • w 2 przypadkach wezwano do uzupełnienia braków formalnych i udzielenia wyjaśnień; w wyznaczonym terminie nie udzielono odpowiedzi na wezwanie i pisma pozostały bez rozpatrzenia;
  • 1 została przekazana przez inny organ i dotyczyła wcześniej już rozpatrzonych przez Prezesa Urzędu petycji tego samego wnoszącego petycję.

  Petycje wraz z informacjami o sposobie ich rozpatrzenia są dostępne na stronie internetowej Urzędu: Strona główna > BIP > Petycje.

  Petycje, które zostały rozpatrzone w 2020 r. są oznaczone numerami od 29 do 31. 

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2021-05-28 09:43
  Zatwierdził: Daniel Mańkowski
  Data udostępnienia: 2021-08-24 11:22
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

  Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), dotyczącym corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że Prezes Urzędu w 2019 r. rozpatrzył petycje, zgodnie z poniższym zestawieniem.

  Petycje rozpatrzone w 2019 roku

  Nr petycji

  Data wpływu

  Przedmiot petycji

  Sposób załatwienia –
  stanowisko Prezesa Urzędu

  Termin załatwienia

  19.

  5.11.2018 r.

  Petycja, która wpłynęła w 2018 r., ws. zmiany ustawy o prawach konsumenta, celem umożliwienia konsumentom odstąpienia od umów dotyczących usług zdrowotnych.

  Uwzględniając praktyki przedsiębiorców na rynku sprzedaży bezpośredniej usług zdrowotnych, Prezes Urzędu uznał za niezbędne zapewnienie konsumentom prawa odstąpienia od umów dotyczących takich usług zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa. W 2018 r. Komitet Społeczny Rady Ministrów podjął decyzję o powołaniu zespołu roboczego, którego zadaniem jest przygotowanie zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie ochrony konsumentów, a zwłaszcza seniorów, zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy możliwości wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych zaproponowanych przez Prezesa UOKiK.

  4.02.2019 r.

  20.

  26.02.2019 r.

  Petycja ws. nowelizacji ustawy o prawach konsumenta z uwagi na możliwe nadużycia interpretacyjne art. 34 ust. 4 ze strony przedsiębiorców.

  Prezes Urzędu uznał, że postulowana zmiana nie może być uwzględniona, prowadziłaby bowiem do naruszenia zasady harmonizacji zupełnej w zakresie dyrektywy 2011/13 w sprawie praw konsumentów, a tym samym narażałaby polskiego ustawodawcę na zarzut nieprawidłowej implementacji tej dyrektywy.

  23.04.2019 r.

  21.

  7.03.2019 r.

  Petycja ws. zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

  Wniosek w sprawie nadania przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariuszom innych organów składa minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Stosowny projekt przygotowany w UOKiK zostanie przekazany do MSWiA celem dalszego procedowania.

  22.05.2019 r.

  22.

  14.05.2019 r.

  Petycja dotyczy zmiany art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) w celu dostosowania do zmiany związanej z uchyleniem art. 39 ust. 1 pkt 20 przedmiotowej ustawy w 2015 r.

  Oczywista omyłka, powstała w toku prac redakcyjnych nad ustawą Prawo Bankowe, powinna zostać usunięta przy najbliższej nowelizacji ustawy o prawach konsumenta.

  9.07.2019 r.

  23.

  15.05.2019 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów w zakresie obciążania kontrolowanych przedsiębiorców (dystrybutorów) kosztami badań w przypadku gdy przeprowadzone badania wykazały, że produkt nie spełnia wymagań określonych w przepisach odrębnych lub w deklaracji

  Prezes Urzędu nie znalazł podstaw do zmiany obowiązujących przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej we wskazanym zakresie.

  15.07.2019 r.

  24.

  5.08.2019 r.

  Petycja ws. wprowadzenia regulacji chroniących konsumentów przed eksploatacją i manipulacjami firm prawniczych i finansowych – w kontekście braku pełnej informacji ze strony takich firm na temat skutków zawarcia umowy dotyczącej tzw. odwróconej hipoteki.

  Prezes Urzędu poinformował o obowiązujących regulacjach odnoszących się do przedmiotu petycji, podejmowanych przez Urząd działaniach w tym zakresie, a także o właściwości Min. Finansów (w odniesieniu do zmian w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym) i Min. Sprawiedliwości (kodeks cywilny w zakresie renty dożywotniej czy umowy dożywocia).

  30.10.2019 r.

  25.

  19.09.2019 r.

  Petycja wielokrotna ws. wydania i ogłoszenia interpretacji mających istotne znaczenia dla stosowania przepisów oraz oceny praktyk rynkowych w sprawach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK.

  Odnosząc się do przedstawionych w petycji zagadnień, Prezes Urzędu poinformował, że wydawane wytyczne i interpretacje określają zamierzony sposób stosowania prawa przez Prezesa UOKiK, nie mają mocy powszechnie obowiązującej, nie są wiążące dla innych organów państwowych,
  w szczególności dla sądów. Prezes Urzędu wydaje wyjaśnienia (co do zasady) w odniesieniu do przepisów w sprawach objętych działaniem Prezesa Urzędu, których zastosowanie przez Prezesa jest uznaniowe. Prezes Urzędu prowadzi aktywną komunikację publikując istotne stanowiska, informacje i wyjaśnienia na stronie internetowej Urzędu i w mediach. 

  17.01.2020 r.

  26.

  29.10.2019 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów ustawy kodeks cywilny i ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie wcześniejszej spłaty kredytu.

  Prezes Urzędu uznał, że wprowadzanie zmian legislacyjnych w zakresie, którego dotyczy petycja, na obecnym etapie nie jest zasadne.

  9.01.2020 r.

  27.

  6.11.2019 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów prawa cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim, tak aby w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków dotyczących danego zobowiązania sąd mógł zmniejszyć lub zwiększyć wysokość świadczenia lub zmienić sposób spełnienia świadczenia.

  Materia związana z kredytem hipotecznym regulowana jest przez ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Proponowane ewentualne zmiany (dotyczące sytuacji kredytobiorców umów o kredyt hipoteczny) w ustawie o kredycie konsumenckim pozostają poza zakresem jej regulacji. W ocenie Prezesa Urzędu - przedstawiony problem powinien być rozpatrywany w kontekście niedozwolonych postanowień umownych oraz bogatego orzecznictwa TSUE dotyczącego tych postanowień, a zwłaszcza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG) oraz interpretacji tego wyroku przedstawionej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2019 r. (https://finanse.uokik.gov.pl/tag/dziubak).

  Petycja wpłynęła także do innych organów
  i instytucji, w tym do Senatu. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji X kadencji kontynuowała prace nad petycją i w dniu 11 marca 2020 r. ją rozpatrzyła. Senatorowie nie podzielili argumentów petycji i w głosowaniu zadecydowali
  o niepodejmowaniu prac nad petycją (na podstawie sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, druk nr 159).

  5.02.2020 r.

  28.

  15.10.2019 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów ustawy o kredycie konsumenckim dotyczących maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.

  Prezes Urzędu uznał, że na obecnym etapie nie jest zasadne wprowadzanie zmian legislacyjnych oraz, że rozważenie ewentualnej zmiany legislacyjnej będzie wymagało analizy rozstrzygnięć TSUE we wskazanych w odpowiedzi sprawach oraz wynikających z nich konsekwencji powszechnych dla kredytu konsumenckiego.

  9.01.2020 r.

  Łącznie w 2019 r. w UOKiK wpłynęło 13 pism - petycji, z czego:

  • 10 rozpatrzono jako petycje (w tym 1, która wpłynęła w 2018 r.),
  • 2 uznano za wniosek w rozumieniu art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • 1 została przekazana zgodnie z właściwością do innego organu.

  Petycje wraz z informacjami o sposobie ich rozpatrzenia są dostępne na stronie internetowej Urzędu: Strona główna > BIP > Petycje

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2021-01-11 13:46
  Zatwierdził: Daniel Mańkowski
  Data udostępnienia: 2021-08-24 11:13
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

  Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), dotyczącym corocznego przedstawiania zbiorczej  informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że Prezes Urzędu w 2018 r. rozpatrzył jedną petycję, zgodnie z poniższym zestawieniem.

  Petycje rozpatrzone w 2018 roku

  Nr petycji

  Data wpływu

  Przedmiot petycji

  Sposób załatwienia –
  stanowisko Prezesa Urzędu

  Termin załatwienia

  18.

   

  19.12.2017 r.

  Petycja ws. zmiany przepisów dotyczących nabywania lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

   

  Prezes Urzędu przedstawił istniejące rozwiązania prawne służące ochronie nabywców, a także prowadzone prace legislacyjne zespołu między-resortowego nad uzupełnieniem zidentyfikowanych luk prawnych w zakresie m. in. ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawy o własności lokali oraz Kodeksu cywilnego, które przyczynią się do podniesienia poziomu ochrony nabywców lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

   

  9.03.2018 r.

   

  Petycja wraz z informacją o sposobie jej załatwienia jest dostępna na stronie internetowej Urzędu i w BIP: Strona główna > BIP > Petycje

  Rejestr zmian

  Data wytworzenia: 2021-01-11 13:45
  Zatwierdził: Daniel Mańkowski
  Data udostępnienia: 2021-08-24 11:09
  Wprowadził: Tomasz Nastulak

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

  Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), dotyczącym corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2017 r. rozpatrzył 15 petycji:

  1. Petycję ws. podjęcia inicjatywy mającej na celu ustalenie maksymalnych dopuszczalnych stawek opłat bankowych albo podjęcia działań ograniczających wysokość opłat bankowych.
  2. Petycję ws. zmiany przepisów prawa w zakresie umów zawieranych na odległość oraz właściwości sądu w sporach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
  3. Petycję ws. żądania wszczęcia postępowania wobec koncernu Volkswagen w związku z wprowadzeniem do obrotu w latach 2008-2015 pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym z oprogramowaniem optymalizującym emisję tlenków azotu i podjęcia działań naprawczych.
  4. Petycję ws. wycofania się z propozycji powołania specjalnych wydziałów w sądach zajmujących się m. in. kredytami walutowymi i podjęcia działań w celu przewalutowania kredytów denominowanych lub indeksowanych we franku szwajcarskim.
  5. Petycję ws. nowelizacji ustawy o prawach konsumenta wprowadzającej możliwość zwrotu towaru przez konsumenta w terminie trzech dni bez podania przyczyny.
  6. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska S.A.), którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszących się do walut obcych Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RŁO-644-504(5)/16/AM oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  7. Petycję ws. skorzystania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z przysługującego mu na podstawie art. 31c w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa do nieodpłatnego wyemitowania w mediach publicznych serii komunikatów i ostrzeżeń dla konsumentów w zakresie zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaniem przez banki setek tysięcy umów o kredyt odnoszących się do walut obcych.
  8. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Euro Bank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszących się do walut obcych Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. DDK-644-522/16/PS oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  9. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec PKO BP S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RWR-644-501/2016/JM/WS oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  10. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec Getin Noble Bank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RŁO-644-505(6)/16/AB oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  11. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec mBank S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RPZ-644/504/16/PG/6 oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  12. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec ING Banku Śląskiego S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RKT-644-504/16/MZ oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  13. Petycję ws. przeprowadzenia przez Prezesa UOKiK postępowania wobec BPH S.A., którego celem będzie ustalenie, ile umów o kredyt odnoszony do waluty obcej Bank zawarł z konsumentami według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia umowy o kredyt, której dotyczył wydany przez Prezesa UOKiK istotny dla sprawy pogląd o sygn. RGD-644-501/16/17/MW oraz ile z tych umów Bank obecnie wykonuje.
  14. Petycję zawierającą uwagi i propozycje w zakresie rozwiązań w zakresie projektowanych przepisów dotyczących sygnalistów, w szczególności zasad wynagradzania sygnalistów.
  15. Petycję ws.  przeprowadzenia kontroli terminów ważności różnych produktów oferowanych (żywności, środków leczniczych, środków chemicznych, środków czystości, środków piorących, materiałów remontowych i opatrunkowych) w określonych punktach sprzedaży (podmiotów własnych indywidualnych, kuchnie publiczne, restauracji, stacji paliw, sklepów, laboratoriów, prosektoriów, ośrodków zdrowia, szpitali i innych ZOZ oraz aptek).

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami są dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje. Petycje, które zostały rozpatrzone w 2017 r. są oznaczone numerami od 3 do 17.  

  Warszawa, dnia 21.06.2018 r.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

  Realizując obowiązek nałożony na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195 ze zm.), dotyczący corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2016 r. rozpatrzył, z uwzględnieniem ustawowego terminu, dwie petycje, które wpłynęły do Urzędu w 2015 r.

  Przedmiotami petycji były: żądanie wszczęcia postępowania wobec koncernu Volkswagen i podjęcia działań naprawczych oraz postulat nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku

  Realizując obowiązek nałożony na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195 ze zm.), dotyczący corocznego przedstawiania zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że w 2015 r. (w okresie obowiązywania ustawy, tj. od dnia 6 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.) wpłynęły do Urzędu dwie petycje, które zostały rozpatrzone z zachowaniem ustawowego terminu w roku 2016.

  Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Urząd/Informacje ogólne/Petycje.

strona: 1 2 3 4 » z 4   idź do strony:  

24.08.2023Petycja nr 38

Data wpływu petycji do UOKiK: 26-08-2021 r. Przedmiot petycji: Dotyczy zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o prawach konsumenta...>

Czytaj więcej
31.03.2023Petycja nr 37

Data wpływu petycji do UOKiK: 02-02-2023 r. Przedmiot petycji: Dotyczy zmiany w przepisach prawa...>

Czytaj więcej

31.03.2023Petycja nr 36

Data wpływu petycji do UOKiK: 03-01-2023 r. Przedmiot petycji: Dotyczy zmiany w przepisach prawa...>

Czytaj więcej
31.03.2023Petycja nr 35

Data wpływu petycji do UOKiK: 03-01-2023 r. Przedmiot petycji: Dotyczy zmiany w przepisach pra ...>

Czytaj więcej

01.02.2023Petycja nr 34

Data wpływu petycji do UOKiK: 21.11.2022 r. Przedmiot petycji: Dotyczy kar dyscyplinujących przedsiębiorców...>

Czytaj więcej
06.09.2021Petycja nr 33

Data wpływu petycji do UOKiK: 28.07.2021 r. Przedmiot petycji: Dotyczy utworzenia ogólnokrajowej infolinii ds. wszelkich zgłoszeń (skarg) konsumenckich do wszelkich instytucji...>

Czytaj więcej

12.11.2020Petycja nr 32

Data wpływu petycji do UOKiK: 30.10.2020 r. Przedmiot petycji: Naruszenie zasad konkurencji w związku z zasadami wprowadzania do obrotu tymczasowych barier drogowych...>

Czytaj więcej
22.10.2020Petycja nr 31

Data wpływu petycji do UOKiK: 02.10.2020 r. Przedmiot petycji: Dotyczy podjęcia działań kontrolnych kotłów na paliwa ciekłe, w szczególności kotłów do spalania olejów odpadowych....>

Czytaj więcej

12.03.2020Petycja nr 30

Data wpływu petycji do UOKiK: 26.02.2020 r. Przedmiot petycji: Dotyczy podwyżek opłat za odpady komunalne....>

Czytaj więcej
11.03.2020Petycja nr 29

Data wpływu petycji do UOKiK: 26.02.2020 r. Przedmiot petycji: Dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku – o kredycie konsumenckim w zakresie formy zawarcia umowy....>

Czytaj więcej

strona: 1 2 3 4 » z 4   idź do strony:  

Do góry